WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło na swoich stronach internetowych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403

i mała ciekawostka:

w Uzasadnieniu czytamy m.in.:

§18
Dodano konieczność usytuowania parkingów również w oparciu o plany miejscowe, z uwagi na fakt, iż gminy powinny mieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i to plan miejscowy powinien być podstawową normą określającą przedmiotową kwestie.

Dodano również przepis dotyczący konieczności wyposażenia parkingów zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Ww. przepis wynika z przyjętej w dniu 22 października 2014 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dalej – dyrektywa 2014/94/UE), która ma na celu wsparcie zastosowania paliw
alternatywnych w transporcie. Dyrektywa 2014/94/UE ustanawia wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, m.in. w zakresie punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych.
Działania rozwojowe mają zostać wdrożone za pomocą krajowych ram polityki przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Zgodnie z Dyrektywą 2014/94/UE krajowe ramy polityki mają obejmować m.in. wskazanie aglomeracji miejskich/podmiejskich, innych obszarów gęsto zaludnionych i sieci, które – w zależności od potrzeb rynkowych – mają być wyposażone w publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Z uwagi na fakt, iż rynek e-mobilności w Polsce (infrastruktura oraz pojazdy elektryczne) jest bardzo słabo rozwinięty, w nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia został wprowadzony przepis przejściowy wskazujący, iż wymagania dotyczące wyposażenia parkingów w punkty ładowania pojazdów elektrycznych, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej, wejdą w życie 24 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

…czyżbyśmy stali u progu nowej rzeczywistości?